Article Abstract

Technical strategy for dealing with bleeding during thoracoscopic lung surgery

Authors: Zhi-Lan Xiao, Jian-Dong Mei, Qiang Pu, Lun-Xu Liu

Cover

Cover Image