Article Abstract

Surgical techniques of total arch replacement using selective antegrade cerebral perfusion

Authors: Yutaka Okita, Kenji Okada, Atsushi Omura, Hiroya Kano, Hitoshi Minami, Takeshi Inoue, Toshihito Sakamoto, Shunsuke Miyahara, Tomonori Shirasaka, Katsuhiro Yamanaka, Taimi Ohara, Yoshikatsu Nomura, Hidekazu Nakai

Cover

Cover Image