Article Abstract

Non-intubated uniportal robotic-assisted thoracic surgery: the future of thoracic surgery?

Rui Wang, Diego Gonzalez-Rivas, Chudong Wang, Jianing Gao, Lan Lan, Jianxing He, Shuben Li

Download Citation